Dersin amacı, öğrencilerin Borçlar Hukukunda zararın tazmini, borç ilişkilerinin hükümleri, borca aykırılık, borç ilişkilerinde özel durumlar ve borçların ve borç İlişkilerinin sona ermesi konularına vakıf olmalarını sağlamak suretiyle; borç ilişkilerinin kurulması ve sona ermesi hususunda hukuksal yorum ve muhakeme becerisi edinmelerini kolaylaştırmaktır. Bunun yanında, kişinin çeşitli sebeplere dayanan bir borç ilişkisi ile borç altına girebileceği, borcunu hukuka ve usule uygun olarak veya hiçbir şekilde yerine getirmediğinde temerrüt kurumunun işletileceğinin ve borçlar hukukunda yer alan sorumluluk sebepleri doğrultusunda hukuken sorumlu tutulabileceğinin hayatın içinden örnekler ve yargı kararları ile anlatılması amaçlanmaktadır.