Avukatlık Kanunu ve Noterlik Kanunu bağlamında, avukatlık mesleğinin tanımı, avukatlığın amacı, avukatlık stajı, avukatların yargı erki içindeki yeri ve önemi, avukatların mesleki hakları ve yükümlülükleri, avukatların hukuki sorumluluğu ve adli yardım konuları; noterlik mesleğinin tanımı, noterlik mesleğine kabul, noterlik stajı, noterlerin hak, görev ve çalışma alanları, noterlik dairesi ve personeli ve noterlerin hukuki sorumlulukları.

Medeni Usul Hukuku Dersi´nin içeriği, mahkeme teşkilatı, davanın açılması ile sonuçlanmasına kadar geçene sürede yapılması gereken işlemler ve kanun yoluna başvuru konularından ibarettir.

Bu derste eşya ve miras hukukunun temel kavramları ele alınmaktadır. Eşya hukukunun konusu, aynihak kavramı ve unsurları, eşyanın tanımı ve çeşitleri, ayni haklara hakim olan prensipler, zilyetlik, tapu sicili, mülkiyet, taşınmaz mülkiyeti, taşınmaz mülkiyetinin kapsamı ve kısıtlamaları, kat mülkiyeti, taşınır mülkiyeti, irtifak hakları, taşınmaz yükü, taşınmaz rehni, taşınır rehni. Miras hukukunun temel kavramları, mirasçılar, yasal mirasçılar, zümre sistemi ve zümre sistemine hakim olan ilkeler,evlatlık ve alt soyunun mirasçılığı, sağ kalan eşin mirasçılığı, atanmış mirasçılar, ölüme bağlı tasarruflar işlenecek konulardır.

Borçlar Hukuku Bilgisi dersine; Borçlar Hukukuna giriş mahiyetinde temel kavramlar ve kaynaklar hakkında bilgi verilerek başlanacaktır. Devamında, borcun kaynakları, hukukî işlemlerden doğan borçlar, sözleşmeden doğan borçlar, sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar, sözleşmenin kurulması, sözleşmenin kurucu unsurları, kusura dayanan sorumluluk, kusursuz sorumluluk halleri, konuları işlenecektir. Devamında zarar ve tazmini ile borç ilişkilerinin hükümleri hakkında genel bir bilgi verilecektir. İfa Kavramı, İfanın Etkisi, İfa Yeri ve İfa Zamanı, İfanın Tarafları, İfanın Konusu ve İfanın Sırası, Borca Aykırılık Halleri ve Sonuçları, Borç İlişkilerinde Özel Durumlar, Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri ve Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi konuları işlenecek konular arasındadır. 

Bu dersimizde Anayasa Hukuku Bilgisi I dersinde öğrenmiş olduğumuz bilgiler ışığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Osmanlı Devletinden bu yana meydana gelen anayasal gelişmeler incelenecek ve mevcut Anayasa olan 1982 Anayasası'nın uygulanması hakkında detaylı bilgilendirme yapılacaktır. 

Hukuki belgeler ve mahkeme kararları, muhatabına bildirilmeden ve bildirildiği belgelendirmeden hukuki sonuç doğuramazlar.

Tebligat Hukuku Bilgisi dersi ile bu bilgilendirme ve belgelendirme usulünün nasıl yapılacağına ilişkin mevzuat bilgileri ve Türk Hukuk sistemindeki işleyişi anlatılacaktır. 

Ceza hukukunun genel ilkeleri, suç teorisi ve suç tiplerine uygulanacak genel prensipler, suçun özel görünüş biçimleri ile cezalar ve güvenlik tedbirleri konusunda temel bilgilendirme yapılması.